તો કેમ…….


દુ:ખ ની યાદો ભૂંસી નખાતી હોત તો કેમ,
સુખની રેખાઓ નવી બનાવી શકાતી હોત તો કેમ…?

સ્નેહા-અક્ષિતારક.
(જસ્ટ એમ જ લખાઇ ગયું હમણાં)
(૧૨/૦૮/૨૦૦૯)
(સવારે ૭:૦૦ વાગે)