સંબંધોના ચક્ર્વ્યૂહ


સંબંધોના આ ચક્ર્વ્યૂહ બહુ અઘરાં છે કે દોસ્ત,
હવે એ ભેદવા અભિમન્યુની જીગર ક્યાંથી લાવું…?

સ્નેહા-અક્ષિતારક,
૯-૦૮-૨૦૦૯
૧૦.૪૦ સવારના

update post….