જીવી લઈશું અમે

એક તમારા વ્યસન વગર જીવી લઈશું અમે,
દિલ પર પથ્થર મૂકી ભૂલી લઈશું તમને..
સ્નેહા-અક્ષિતારક

Advertisements

3 comments on “જીવી લઈશું અમે

  1. wow…g8.

    hu kai kahu to..

    એક સ્ત્રી જીવનમાં શું ને કેટ કેટલુ ભૂલશે??
    મે તો મારુ અસ્તિતવ જ ભૂલી ગઈ છુ હવે…

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s