લાગણીનું સિંચન

મારામાં રહેલી મને લીલી-છમ રાખે છે તું,
લાગણીના સિંચનથી સદા જીવંત રાખે છે તું…

સ્નેહા-અક્ષિતારક
૨૭-૨-૦૯

2 comments on “લાગણીનું સિંચન

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s