લાગણીનું સિંચન


મારામાં રહેલી મને લીલી-છમ રાખે છે તું,
લાગણીના સિંચનથી સદા જીવંત રાખે છે તું…

સ્નેહા-અક્ષિતારક
૨૭-૨-૦૯