ધડકન ચુકી ચુકી જાય છે.


નયન લાજથી ઝુકી-ઝુકી જાય છે,
સાજન હો નયનની સામે અને
દિલ એક ધડકન ચુકી ચુકી જાય છે.

સ્નેહા-અક્ષિતારક.
૨૫-૨-૦૯
૮.૦૦સવારનાં