ૠતુરાજ વસંત


તું તો આજ છો અને કાલે જતી રહીશ રે વસંત,
મારો પ્રેમ તારી રાહ ના જોતો જાય.

અવિરત,ચિરંજીવી પ્રણય મારો રે વસંત,
ના કોઈ તમા રાખે તું આવ કે જાય.

મારા પ્રિયતમને તો હું સદા વ્હાલી રે વસંત,
ના ઓટ કદી,એમાં ભરતી જ આવે જાય.

સ્નેહા-અક્ષિતારક.

૮.૩૦ સાંજનાં ૧૨-૨-૦૯