હીરનાં સંબંધો


g1

આમ દિલમાંથી એક કટકો કાઢો ના,
બહુ પ્રેમથી તમને ગૂંથ્યાં છે એમાં.

રેશમી ધાગે નાજુક સંબંધો વણ્યાંએમાં,
હીરનાં સંબંધોની મર્યાદા તો રાખો વ્હાલાં.

સ્નેહા-અક્ષિતારક.
૧૦.૦૦સવારનાં,૪ ફેબ્રુ.૦૯