રે સખા…

મન આખું ઊતરડી બેઠી  તુજ સમક્ષ રે સખા,
અંતરમાં ડોકીયું કરીને જોતો તો જા,
ક્યાં કયાં સીવી બેઠી છું તને રે સખા…
સ્નેહા-અક્ષિતારક.
૧૦.૧૧ સવારનાં,
૩જી ફેબ્રુઆરી,૦૯.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s