મને હજી યાદ કરે છે??

આજે એ જગ્યાએ ફરી જઈ ચઢી,
એ ફૂલ-એ રસ્તા-એ હવા- એ બેઠક,
સૌને મળીને પૂછી આવી,
એ હજી અહીં આવે છે?
મને હજી યાદ કરે છે??

સ્નેહા-અક્ષિતારક
૨જી ફેબ્રુ.૨૦૦૯

3 comments on “મને હજી યાદ કરે છે??

  1. Snehaji

    Though I am not competent to comment on the technical nuances of this poem. What I can say is this are the words touching straight to the heart. It is so well written yet simple in its content. It will be interesting to have reply from various elements described in the poem to the touching question asked ‘Mane Haji Yad Kare Che?’

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s