ડાળી સુકાતી ચાલી,

તારી યાદમાં એક ડાળી સુકાતી ચાલી,
ફૂલ ઉગવાની આશે,
ભીનાશનો છેદ પણ ઉડાડતી ચાલી.
સ્નેહા-અક્ષિતારક
૨જી ફેબ્રુ.૨૦૦૯

One comment on “ડાળી સુકાતી ચાલી,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s