મને હજી યાદ કરે છે??


આજે એ જગ્યાએ ફરી જઈ ચઢી,
એ ફૂલ-એ રસ્તા-એ હવા- એ બેઠક,
સૌને મળીને પૂછી આવી,
એ હજી અહીં આવે છે?
મને હજી યાદ કરે છે??

સ્નેહા-અક્ષિતારક
૨જી ફેબ્રુ.૨૦૦૯

ડાળી સુકાતી ચાલી,


તારી યાદમાં એક ડાળી સુકાતી ચાલી,
ફૂલ ઉગવાની આશે,
ભીનાશનો છેદ પણ ઉડાડતી ચાલી.
સ્નેહા-અક્ષિતારક
૨જી ફેબ્રુ.૨૦૦૯

લોહીની ટશરો


તારે હૈયે વેદનાનાં સોળ ઊઠે છે,
તને ખબર…
લોહીની ટશરો ક્યાં ક્યાં ફુટે છે?
સ્નેહા-અક્ષિતારક
૧૦.૪૫સવારનાં
૩જી ફેબ્રુ.,૦૯

રે સખા…


મન આખું ઊતરડી બેઠી  તુજ સમક્ષ રે સખા,
અંતરમાં ડોકીયું કરીને જોતો તો જા,
ક્યાં કયાં સીવી બેઠી છું તને રે સખા…
સ્નેહા-અક્ષિતારક.
૧૦.૧૧ સવારનાં,
૩જી ફેબ્રુઆરી,૦૯.