બે સ્વાસની દૂરી

આમ તો બે સ્વાસની દૂરી એ જ બેઠેલા અમે
મજ્બૂરીઓ એમાંથી પ્રાણવાયુ જ ચોરી ગઈ..

સ્નેહા-અ઼ક્ષિતારક
૨૦-૧-૦૯
૧૧.૦૦સવારનાં

One comment on “બે સ્વાસની દૂરી

  1. સ્નેહા આજ માટે આટલુ જ બસ છે..હવે નહી વાંચુ હુ બીજુ કાંઇ..તારા બ્લોગ પરનેં…પાગલ થઈ જઈશ…માથુ ફાટી જશે મારુ…

    અરે શું ખતરનાક લખે છે યાર તુ…gr88888888

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s