જુદાઈ

જાણીને દુર થઈ હતી તારાથી,
દિલમાં એક આશ હતી
કે તું મળે ફરી એક ઊમળકાથી.
સ્નેહા…
૧૪-૧૧-૦૮

5 comments on “જુદાઈ

  1. પ્રેમ ની લગણી ક્યારેય નથી મારતી પણ
    પ્રેમ ની અપેક્ષાઓ જરૂર મરી નાખે છે.

    wah kya bat ke snehaji tame khare khar saras lakho chho

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s